Algemene voorwaarden

Afzegging van gemaakte afspraken
Indien de afspraak onverhoopt niet door kan gaan, draag er dan zorg voor dat afspraken tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak worden afgezegd. indien een afzegging binnen 48 uur plaats vind, worden 50% van de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht

Betalingen
U dient contant te betalen. Tenzij er andere, op schrift gestelde afspraken over de betalingstermijnen zijn gemaakt.
Voorafgaand betalen is ook mogelijk. Het bedrag dient dan op de dag van de gemaakte afspraak overgemaakt te zijn op girorekening 2479197 t.n.v. JWAM Kivits
als bij hoge uitzondering de betaling ter plaatse niet kan plaatsvinden, dient de rekening binnen 5 dagen na factuurdatum alsnog plaats vinden.

Overschrijding betalingstermijn
Indien de betaling 5 dagen na factuurdatum niet is geschiedt, zal een eerste betalingsherinnering worden gestuurd. Indien de betaling 14 dagen na factuurdatum niet is overgemaakt, zal de praktijk het DAS incasso bureau in schakelen teneinde de betaling alsnog te innen. Bij herhalingsverzoek tot betaling is het van belang de bewijzen van betaling of afschrift van bank/giro als kopie mee te sturen- waardoor kan blijken dat betaling wel geschied is en herhalingsverzoek dan vervolgens ongedaan gemaakt kan worden.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de client geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de client over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend

Invorderingskosten
Indien de client na sommatie van betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de praktijk moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de client. onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs van betaling
voor de bepaling van het bedrag dat de client verschuldigd is, zijn administratieve gegevens van de therapeut doorslaggevend, tenzij de client uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.